Pööratud klass

Kai Pata, Marina Kurvits

Pööratud klassi idee

Pööratud klassi idee on muuta loengulise, õpetajalt õpilasele, suunatud info ja probleemidega tegelemise protsesside asukohta õppimisel. Õpilane võib infot etteõppimisel omandada kodutööna loenguvideot või audiosalvestist jälgides, kuid väärtuslik aeg õpetaja kui eksperdiga peaks kuluma pigem probeemülesannete lahendamisele, ühistööle jne.

Kuidas trialoogilise õpidisaini elemendid tuua pööratud klassi?

Planeeri tunnieelsed tegevused, tegevused tunnis (järgnevates tundides) ja vahetegevused kodus trialoogilise õpidisainiga:

 • Organiseeri etteõppimine tunnieelse tegevusena. Etteõppimise eesmärgiks sea iseseisev teadmus- ja tähendusloome.  Toeta etteõppimist lühikeste juhistega audio- või videovormis ning enesekontrolli võimalustega. Etteõppimisel võib õpilane luua ka tunni tegevuseks mingi vajaliku sisendi.
 • Tunni aega kulutata trialoogilise õppimise algatamiseks ning kogemuslikuks õppimiseks, õppijate omavaheliseks interaktsiooniks ja nende õpetajapoolseks toetamiseks.
 • Kasuta digivahendite abil tundide vahetegevustena kaudse interaktsiooni ja ühise tähendusloome võimalusi õpilaste vahel, paku ka ise toetust digivahendite kaudu tunnivälisel ajal toimuvale tegevusele.

Kuidas teha:

Ø  Täpsusta lühidalt õpieesmärgid, mida soovid õpetada?
NB! Õpieesmärkide kirjeldamisel ära mõtle ainult õpilase individuaalsetele ainealastele teadmistele/oskustele vaid ka ühistele teadmistele. Trialoogilises õpidisainis on keskmes “teadmusobjekti” (idee, nähtus, reegel, printsiip, eesmärk, teema) järjepidev arendamine läbi tegevuste.

Ø  Vali pööratud klassi tunde läbivalt kandvad ja tegevuste käigus muutuvad “teadmusobjektid” (idee, nähtus, reegel, printsiip, eesmärk, teema) ja tegevuste loomulik kontekst, mis sobib selle “teadmusobjektiga” ja mis ka õpilaste jaoks on kõnekas, väljakutseid sisaldav ja huvipakkuv.

Näited “teadmusobjektidest”: asja valmistegemine + ainealane teema

Ø  Arvesta pööratud klassile eelnevas tunnis, et pead tutvustama pööratud klassi eesmärki (valitud “teadmusobjekti” koosloomist) ja koduseid etteõppimise tegevusi.

Mida peaks arvestama, kui varem pole pööratud klassi lastega teinud:

 • Eelnevas tunnis võid moodustada rühmad
 • Selgita välja tehnilised võimalused kodus ja koolis ja vali vastav tehnoloogia
 • Selgita välja õpilaste arvutite erinevused klassis ja koolis (vahel peab õpilane oma arvuti kaasa võtma!) ja ühilduvus plaanitud tarkvaraga probleemid õpilaste tehniliste oskustega – tehnoloogia tundmaõppimise võimaluste tutvustamine (vastastikune tutvustamine!)
 • Salasõnadega programmide kasutamisel salasõnade varem valmistegemine ja harjuta ka väljalogimist oma kontost
 • Ära närvitse üle! Õpilased tunduvad nagu abitud pardipojad, lase neil ise hakkama saada ja eduelamust kogeda!

Ø  Jaga “teadmusobjektide” muutumise protsessi tegevused etteõppimise-, tunni- ja vahetegevuste vahel. Planeeri tegevuste tüübi vaheldumine “teadmusobjektide” küpsemiseks:

Ø individuaalne töö – paaristöö – rühmatöö – kogu klassi tegevus

Ø teamusloome – arutlemine – refleksioon

Ø  Planeeri, et etteõppimise-, tunni- ja vahetegevused arendaksid “teadmusobjekti” edasi.  Jälgi, et õppijate poolt mõnes etapis tehtud tegevused ja seal loodu leiaks hiljem kasutust “teadmusobjekti” edasiarendamisel.

Ø  Kui kasutad digivahendeid, arvesta, et iga uus vahend vajab õppimist. Parem on korraga kasutada paari digivahendit, mis annavad tegevusele lisaväärtust.

Näide: Planeeri nii, et etteõppimise tegevuse kirjalikult vormistatud tulemus (mingi individuaalne loomeülesanne) oleks tunnitegevuse sisendiks. Loo tunnitegevustes võimalus erinevate õppijate etteõppimise sisendite ühiseks aruteluks ja ühiseks (paaristöö, rühmatöö, klassi ühistegevus) kirjalikuks loomeülesandeks nende põhjal. Vii ühine loometöö edasi koduseks vaheülesandeks – see võib olla taas individuaalne tegevus ühiselt loodud “teadmusobjekti” kasutades, või ühistöö (paaristöö, rühmatöö) selle edasiarendamiseks või selle põhjal erinevate vaatenurkade väljatoomiseks.

Ø  Planeeri pööratud klassi etappidesse (etteõppimise-, tunni- ja vahetegevused) otstarbekas ja õpistsenaariumi õpieesmärkidest lähtuv õppimise hindamine:

Ø Testid: a) iseseisvad enesekontrolli testid enese võrdlemiseks normiga , b) mängulised testid enese võrdlemiseks teiste õppijatega, c) teadmiste hindamise testid

Ø Refleksioonid: enese- ja rühmahinnangud oma õppimisele, ühisele teadmusloomele ja loodud teadmusele

Näited otstarbekatest hindamistegevustest:

 • õpetaja loodud testid ja tagasiside (Flubaroo abil)
 • õpetaja loodud mängulised testid (Kahoot, google test)
 • õpilased täitsid töölehte – paberil, avasid tabletis Acrobat Readeriga, veebis tööleht
 • õpilased ise tegid teistele küsimusi ja vastasid neile
 • enese- või rühma refleksioonid oma tööprotsessile
 • üksteise hindamine
 • õpetaja hindamine ja individuaalne tagasiside
 • õpilased tegid rühmatöö, mida hinnati

Ø  Loo võimalus valminud “teadmusobjektide” esitlemiseks ja aktiivseks kuulamiseks (ülesanded ka kuulajatele – nt. küsimuste väljamõtlemine esitatu kohta, vastuväidete loomine oma seisukohast, mingite aspektide sünteesimeine kõigi esitluste alusel jne).

Ø  Mõtle läbi, mida teha, kui etteõppimine või vahetegevus on jäänud tegemata – kuidas kaasata õppijat poole pööratud klassi pealt.

 • Loo võimalus jälgida, kes etteõppimise materjale on lugenud/vaadanud. Kes pole vaadanud etteõppimise videot – vahetunnis anti võimalus vaadata videot.
 • Tööd ei laeku tagasi, peab rõhutama, et tööga toimetatakse edasi järgmises tunnis.
 • Tegemata tööde asemel näitab õpetaja varasemate aastate õpilaste töid.
 • Ei tohi teha järeleandmist, et töö võib jätta tegemata! Kel eeltöö tegemata, saavad lisaülesanded. Õpilased, kes kodus ei töötanud, tegid tegevuse järgi tunnis.
 • Õpilane lubab, aga ei tee – õpilasele anti teistsugune (nt. töö kokkuvõtmise) ülesanne.

Õppijate motivatsioon:

 • Õpilased vajavad loomingulist tegevust, töö olgu põnev õpilastele.
 • Õpilastevaheline vastastikune innustamine, üksteiselt õppimine, võistlusmoment – kes teeb paremini.
 • Õpilased saavad olla õpetajale suureks toeks.

Creative Classroom pööratud klassi stsenaariumite näited

Advertisements